ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងពិភពលោក
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser
BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser

BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser

ទ្រនិចឡាស៊ែរវីយូឡុង ប៊្លុកក្លាស៊ិក គឺជាគំរូចាប់ផ្តើមនៅក្នុងជួរពណ៌ violet TorLaser.
ថាមពលល្អណាស់, ល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម្តងម្កាលឬក្នុងផ្ទះ (បទបង្ហាញ, ថ្នាក់ ... ) ។
វែកញែកនិងស្រាលហើយល្អឥតខ្ចោះយកទៅក្នុងអាវហោប៉ៅរបស់អ្នកដូចជាប៊ិច។

ការធានា ២ ឆ្នាំ / ឥតគិតថ្លៃលើអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ !!! / ញាប់ញ័រក្នុងរយៈពេល ១ ថ្ងៃ!

ទ្រនិចឡាស៊ែរវីយូឡេ ១០០ ម។ ម។ ក

មានថាមពលនិងសាមញ្ញ

ទ្រនិចឡាស៊ែរវីយូឡុង ប៊្លុកក្លាស៊ិក គឺជាគំរូចាប់ផ្តើមនៅក្នុងជួរពណ៌ violet TorLaser.
ថាមពលល្អណាស់, ល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម្តងម្កាលឬក្នុងផ្ទះ (បទបង្ហាញ, ថ្នាក់ ... ) ។
វែកញែកនិងស្រាលហើយល្អឥតខ្ចោះយកទៅក្នុងអាវហោប៉ៅរបស់អ្នកដូចជាប៊ិច។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជំនាញតែប៉ុណ្ណោះ។

លក្ខណៈពិសេស

គំរូៈ BlueClassic ដោយ TorLaser

•ពណ៌៖ violet

អំណាចពិត៖ 100mW

ទំហំ៖ 1 គីឡូម៉ែត្រ

រលកពន្លឺ៖ 405nm

ថ្នាក់ផលិតផលឡាស៊ែរ៖ IIIB

ភាពខុសគ្នានៃធ្នឹម៖ 2mRad

•អង្កត់ផ្ចិតធ្នឹម៖ ម 6.0

ធ្នឹមពន្លឺ៖ ជួរវែងដើម្បីមើលធ្នឹមទាំងមូលត្រូវបានព្យាករ។

ថ្ងៃដែលអាចមើលឃើញ

•ដុតថង់ប្លាស្ទិក

Kaleidoscope៖ រួមបញ្ចូលទាំងក្បាល kaleidoscopic ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានគំនូររាប់មិនអស់និងធ្លាក់តាមបែបផែនវិលរបស់វា។

របៀបប្រើ លឿននិងសាមញ្ញដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងនឹងដំណើរការ។

•អំណាច៖ អាគុយអេសអិល 2x

អាយុកាលថ្ម៖ នាទី 90

•បានណែនាំ៖ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈតែប៉ុណ្ណោះការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបទបង្ហាញថ្នាក់ពិពណ៌ ...

•សម្ភារៈ: អាលុយមីញ៉ូមនិងកៅស៊ូ

ទំងន់ៈ 40 ក្រាម

វិមាត្រ៖ 162mm x 10mm

មាតិកាកញ្ចប់

• 1 x BlueClassic - ព្រួញឡាស៊ែរវីយ៉ូឡែត ១០០ ម៉ែតវ៉េដោយ TorLaser

•ក្បាលខាត់ណាឌីស្កូបិច ១

•មគ្គុទ្ទេសក៏ចាប់ផ្តើម ១ និងសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើ

សំណួរនិងចម្លើយ

សួរ​សំណួរ​មួយ
 • Quiero que me aconsejen un puntero laser para ver en exteriores

  អរុណសួស្តី។
  El color mássería el verde ya que es el másដែលអាចមើលឃើញតាមរយៈអ៊ីអូតូរបស់មនុស្ស។
  En cuanto a la potencia a partir del modelo de 50mW estaría bien para uso en exteriores ។
  អាគីវីពន្យល់ពីតថូវៈ
  Para cualquier duda estamos a tu disposición។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • No estan forbidos los laseres, en españa?

  ជំរាបសួរ។
  ទេ, no estánຫ້າມ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • En el caso de laser azul o violeta en que potencia es អាចមើលឃើញ el គ្រោះថ្នាក់? ក្រាហ្គីស

  អរុណសួស្តី។
  El haz de cualquiera de nuestros lasers seria vis en la oscuridad ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola otra vez, អាល់ហូលីដឺមីមុនជាមេដឹកនាំមុន។ ហៃalgún otro modelo, en otro color, verde no me serviría, que cumpla las características que necesito y que no conneve ningún peligro usarlo? ។ Este blueclassic de 100w las cumple?

  ជំរាបសួរ។
  El color violeta sería el menos vis con diferencia, por lo que este modelo seguramente se quedará corto si es necesario ver su haz y fuera más recomendable el siguiente de 200mW:
  https://torlaser.com/products/bluepocket-200mw-violet-laser-pointer-by-torlaser
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, necesitaba un láser en el que se viese el haz luz luz desde la salida del puntero hasta la llegada al objetivo, láser tipo los que hay de seguridad en los bancos, necesitaba algo que se viese con una luz ambiental tirando a tenue, y si puede ser, ជួរគ្មានសមុទ្រ peligroso ???? ។ Tenéis algo que me pueda valer?, es para una បន្ទប់គេចខ្លួន។ ក្រាស៊ីស! ។

  ជំរាបសួរ។
  Con luz tenue los más recomendables para que se vea bien el haz serían los de ver verde a partir de 50mW de potencia ya que es el color másដែលអាចមើលឃើញ y brillante con diferencia:
  https://torlaser.com/products/greenpocket-50mw-green-laser-pointer-by-torlaser
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, quiero utilizar el laser para presentaciones en interiores sobre un televisor de lcd y he provado un laser concional y al apuntar sobre el televisor apenas se distingue y sobre ស្រមើលស្រមៃក្លៀក។ Que potencia me recomienda ya que yo queria comprar BlueClassic - Puntero Laser Violeta 100mW de TorLaser o RedClassic - Puntero Laser Rojo 100mW de TorLaser ។ GRACIAS

  ជំរាបសួរ។
  Te recomendaríamos este:
  https://torlaser.com/products/greenclassic-20mw-green-laser-pointer-by-torlaser
  Ya que el color verde a pesar de tener menos potencia que el violeta o rojo es mucho másអាចមើលឃើញ y brillante ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • el putero se entrega con cargador y pila អាចពិចារណាឡើងវិញបាន?

  ជំរាបសួរ។
  Este modelo funciona con pilas មានលក្ខណៈធម្មតា។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Es mejor que los que se អ្នកលក់មួយឡា Playa los moros? អាគីណូវ៉ាយ! ??? ខ្ញុំឃើញម៉ែត្រ devajo del agua?

  ល្ងាចដ៏ល្អ។
  Estos son punteros láser profesionales, no juguetes de feria ។
  Este modelo no es acuático, la gama Fire si lo es:
  https://torlaser.com/collections/fire-series
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Como ay q acer pa comprar

  ជំរាបសួរ។
  Tan sólo tienes que añadir al carrito de la web los artículos que quieras comprar y seguir el proceso de compra ។
  Si necesitas ayuda avísanos។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Cuál es más potente este o el green ។ បុរាណ 20mw porque el verde llega más quema más ... Pero este tiene100mW muchas gracias

  ជំរាបសួរ។
  El BlueClassic es más potente y quema más ya que tiene 100mW y el GreenClassic 20mW, aunque efectivamente el GreenClassic llega más lejos y es más visi que el color verde es hasta 190 veces más brillante que el violeta para el ojo humano ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • En su opinión cual es el mejor color ora un láser de 100 mW

  ជំរាបសួរ។
  Si el uso principal que le vas a dar es apuntar a largas distancias el mejor sería el color verde sin duda ។
  Si tienes pensado realizar experimentos de quemado entonces sería mejor el rojo o violeta ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • estos ឡាស៊ែរ cual es la forma de compra, si se puede comprar en Bs ។ ច

  ជំរាបសួរ។
  La forma de comprar es añadiendo los artículos al carrito y siguiendo el proceso de compra ។
  សូមអរគុណ!

 • Hola, ¿ por qué el láser verde de 100mw tiene potencia suficiente para encende cerillas y el violeta de 100mw ទេ?

  ជំរាបសួរ។
  El verde de 100mW tiene regulador que es una pieza que permite concentrar su haz para quemar con អភិបាលក្រុងសម្របសម្រួល, el violeta de 100mW al ser un modelo másbásico no cuenta con el ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola ។ Estoy interesado en un laser de 100mW para uso didactico en តារាវិទូ។ ¿ Podriais colgar un video de uno de estos lasers funcionando en exteriores apuntando al cielo? ។ Muchas gracias ។ អាន់ឌូដូ។

  ជំរាបសួរ។
  Aún no tenemos el vídeo de este modelo, en los próximos meses estará។
  Igualmente para astronomíadebería ser uno verde ya que el violeta es el menos menos con con bastante diferencia y no serviría bien para este tipo de uso ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Buenas, para este láser, seria necesario el uso de gafas protectoras en interiores por eso de los reflejos y tal? Gracias ។

  ជំរាបសួរ។
  Si, en interiores siempre serían recomendables las gafas de seguridad para evitar dañosគ្រោះថ្នាក់។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • hola tengo una pregunta sobre el ពណ៌ខៀវឡាស៊ែរ ese laser trae cargador de pilas ??

  ជំរាបសួរ។
  ទេ, funciona con pilas ធម្មតា, គ្មាន lleva cargador ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola compañeros, entonces después de las contestaciones anteriores, entiendo que con el láser verde de 20 mW más menos 1 km de alcance ។ nd Tendría suficiente para hacer sesiones de astronomía en familia al aire libre teniendo en cuenta que la zona donde vivo tiene baja contaminaciónlumínica? ក្រាហ្គីស។

  ជំរាបសួរ។
  El láser de 20mW estámás pensado para uso en interiores, quizás en noches luminosas se viera con dificultad, con el 50mW ya seguramente si se viera bien siempre ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Para sesiones de astronomía al aire libre, cual me recomiendas el verde o morado, es que el verde lo veo en principio muy agresivo ទេ?

  ជំរាបសួរ។
  Los verdes a partir de 100mW son los más recomendable para astronomía, es el color másដែលអាចមើលឃើញ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Este tipo de láser tiene bastante potencia para lo utilizarlo en sesiones de astronomía al aire libre ។ ក្រាហ្គីស។

  ជំរាបសួរ។
  ទេ, el láser violeta no es recomendable para astronomía, los idóneos son los verdes ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • este ឡាស៊ែរ es capas de quemar, por ejemplo encender en cerillos?

  ជំរាបសួរ។
  Es capaz de quemar plástico, cerillas no, lo pone en la descripción del anuncio ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ឡាស៊ែរ punteros ឡាស៊ែរ estos que bendeis los pueden usar los niños de 10 11 años

  ជំរាបសួរ។
  សូឡូកូនប្រុសស្របច្បាប់ para mayores de 18 años។
  ស្វាគមន៍មួយ។

ភាពខុសគ្នារបស់យើង

មានតែថាមពលពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះ

ឧបករណ៍បញ្ចប់

ការធានាប្រចាំឆ្នាំ 2

ចែក​ចាយ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស

រូបភាពនិងវីឌីអូពិតប្រាកដ

ការធានាតម្លៃល្អបំផុត

តាមយើង


ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមសួរយើង។
យើងនឹងឆ្លើយតបឱ្យបានលឿនបំផុត។