ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងពិភពលោក
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស
ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស

ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិច - ឧបករណ៍វាស់ឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម៉ែតវ៉េដដោយតូតឡូស

ទ្រនិចឡាស៊ែរពណ៌បៃតង ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិក គឺជាការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុង TorLaser សូមអរគុណចំពោះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យនិងអាចបត់បែនបាន។
វាផ្តល់នូវថាមពលដ៏អស្ចារ្យគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រៅផ្កាយចំណុចជួសជុលចំណុចពន្លឺនៅក្នុងការថតរូបពេលយប់និងពិសោធន៍ផ្សេងៗ។
របៀបមួយដែលខ្ញុំបានកាត់បន្ថយ៖ កាត់បន្ថយទំហំរបស់វា ២៥ ភាគរយសម្រាប់ការលួងលោម។

ការធានា ២ ឆ្នាំ / ឥតគិតថ្លៃលើអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ !!! / ញាប់ញ័រក្នុងរយៈពេល ១ ថ្ងៃ!

ចង្អុលឡាស៊ែរបៃតង ២០ ម។ ម។ ក

ការសម្តែងនិង versatility

ទ្រនិចឡាស៊ែរពណ៌បៃតង ហ្គ្រីនម៉ាហ្គិក គឺជាការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុង TorLaser សូមអរគុណចំពោះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យនិងអាចបត់បែនបាន។
វាផ្តល់នូវថាមពលដ៏អស្ចារ្យគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រៅផ្កាយចំណុចជួសជុលចំណុចពន្លឺនៅក្នុងការថតរូបពេលយប់និងពិសោធន៍ផ្សេងៗ។
របៀបមួយដែលខ្ញុំបានកាត់បន្ថយ៖ កាត់បន្ថយទំហំរបស់វា ២៥ ភាគរយសម្រាប់ការលួងលោម។
ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដោយគ្មានការការពារភ្នែកមិនត្រូវបានណែនាំទេដោយសារតែថាមពលដ៏អស្ចារ្យរបស់វាគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីធ្នឹមពន្លឺនៅលើជញ្ជាំងឬវត្ថុគឺមានគ្រោះថ្នាក់។ ប្រើតែវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះ។

លក្ខណៈពិសេស

គំរូៈ GreenMagic ដោយ TorLaser

•ពណ៌៖ បៃតង

អំណាចពិត៖ 100mW

•ជួរ៖ 4 - 7 គីឡូម៉ែត្រ

រលកពន្លឺ៖ 532nm

ថ្នាក់ផលិតផលឡាស៊ែរ៖ IIIB

ភាពខុសគ្នានៃធ្នឹម៖ 1.3mRad

•អង្កត់ផ្ចិតធ្នឹម៖ ម 4.0

តម្រង IR៖ លទ្ធផលថាមពលពិតប្រាកដនិងសុវត្ថិភាព

ធ្នឹមពន្លឺ៖ ជួរខ្ពស់បំផុតដើម្បីមើលធ្នឹមទាំងមូលដែលបានគ្រោងទុកទាំងស្រុង។

ថ្ងៃដែលអាចមើលឃើញ

•ដុតថង់ប្លាស្ទិក

•គ្រាប់បែកផ្ទុះ

•រលាកស្បែក

កាត់កាសែត

បើកការប្រកួត

Kaleidoscope៖ រួមបញ្ចូលទាំងក្បាល kaleidoscopic ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានគំនូររាប់មិនអស់និងធ្លាក់តាមបែបផែនវិលរបស់វា។

និយ័តករៈ រួមបញ្ចូលរំកិលដើម្បីលៃតម្រូវការផ្តោតអារម្មណ៍និងកម្រាស់របស់ធ្នឹមឡាស៊ែរ។

របៀបប្រើ លឿននិងសាមញ្ញដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងនឹងដំណើរការ។

ការផ្គត់ផ្គង់: អាគុយថ្ម UltraFire សមត្ថភាពខ្ពស់និងសមត្ថភាព ១៨៦៥០: ៣០០០mAh (រួមបញ្ចូល) ឬថ្ម ១៦៣៤០ (មិនរួមបញ្ចូល) ។

អាយុកាលថ្ម៖ នាទី 90

•ពេលសាកថ្ម៖ នាទី 180

•ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ ប្រើជំនាញវិជ្ជាជីវៈតែតារាសាស្រ្តថតរូបមន្ទីរពិសោធន៍ចក្ខុវិស័យ ...

•សុវត្ថិភាព: ចាក់សោសុវត្ថិភាពជាមួយកូនសោសម្រាប់ការបិទដោយសុវត្ថិភាព។

របៀបកាត់បន្ថយ៖ កាត់បន្ថយទំហំរបស់វា ២៥ ភាគរយជាមួយថាមពលថ្ម ១៦៣៤០ (មិនរួមបញ្ចូល)

•សម្ភារៈ: អាលុយមីញ៉ូម anodized

ទំងន់ៈ 106 ក្រាម

វិមាត្រ៖ 160 មម x ២៥ មម; របៀបកាត់បន្ថយ៖ ១២៥ មម x ២៥ ម

មាតិកាកញ្ចប់

• 1 x GreenMagic - ចង្អុលឡាស៊ែរបៃតង ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser

•អាគុយដែលអាចសាកបាន ១ x ១៦៣៤០ - ១២០០mAh UltraFire

•អាគុយសាកថ្ម ១ យូ

•ក្បាលខាត់ណាឌីស្កូបិច ១

•ខ្សែដៃ ១ x

•គ្រាប់ចុច 2 x (សោសុវត្ថិភាព)

•វ៉ែនតាសុវត្ថិភាពឡាស៊ែរ 1 x ពណ៌បៃតង 532nm ពណ៌ខៀវ 445nm - 450nm និង Violet 405nm

•មគ្គុទ្ទេសក៏ចាប់ផ្តើម ១ និងសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើ

សំណួរនិងចម្លើយ

សួរ​សំណួរ​មួយ
 • A quien le correspondonda, Estoy interesado en comprar un puntero láser para señalar estrellas en el cielo cuando salgo por la noche a Obsar con el telescopio ។ គាត់ visto que el GreenMagic que tenéis en la web podría satisfacer mis necesidades, pero dado mi escaso conocimiento en el mundo de los punteros láser, quisiera preguntar: ¿quémás opciones me recomendáis? ¿អេល GreenMagic podrá ser suficiente para lo que quiero hacer? Muchas gracias ។

  ល្ងាចដ៏ល្អ។
  Efectivamente el modelo GreenMagic sería de los más recomendable para astronomía al igual que los modelos superiores de 200 o 500mW ។
  Para cualquier ពិគ្រោះយោបល់ estamos a tu disposición។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola Busco un laser para apuntar estrellas en ការសង្កេតតារាវិទូ។ Cual me recomiendas? Gracias de antemano por el consrjo ។

  អរុណសួស្តី។
  Los modelos más recomendable para astronomíaserían los de color verde a partir de 100mW de potencia, aquí puedes encontrarlos todos:
  https://torlaser.com/collections/green-laser-pointer
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, compre un laser verde y estoy muy contento con el, me gustaria comprar alguna bateria mas ya que cuando lo uso para actividades de astronomia me suelo quedar sin bateria, me gustaria preguntaros que diferencia hay entre las dos baterias que teneis, y si las dos son compatibles con el បៃតងវេទមន្តជួរ។ Un saludo gracias

  ល្ងាចដ៏ល្អ។
  Si, las dos baterías son compatibles con el GreenMagic ។
  La diferencia entre ambas sería que la 18650 es de mayor tamaño y capacidad, como la que ya trae, y el otro modelo, la 16340 es de menor capacidad y tamaño, lo que que អនុញ្ញាតិអោយអ្នកកែសំរួល el tamaño del láser para transportarlo con mayor comodidad ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • vas mirando pagina por pagina, y paginas de estas america ponen que tienen lasers verdes de 50000mw, y dices tu, joder por logica el haz de luz deberia llegar a la luna con esa potencia, o eso o que todas las paginas mienten descarademente, o lleva truco ... por eso me da cosa comprar

  អរុណសួស្តី។
  El 99% de tiendas y punteros láser que puedes encontrar por Internet កូនប្រុសក្លែងក្លាយ។
  មិនមាន punteros láser de esa potencia y menos en color verde, es completamente irreal, un timo y un peligro al no contar con las medidas se seguridad adecuadas ។
  សូមអរគុណ!

 • Hola, es esta la unica página que de verdad dice las caracteristicas ពិត? porque veo que en todas ponen laser verdes de 200mw 300mw o 500mw (que no son chinas y se supone que son de fiar) pero luego ves el rango y no superan ninguno al laser de 100mw de esta pagina https: //www.laserpointerpro ។ com / ២០០០mw- អំណាចខ្ពស់វាយប្រហារ - ក្បាល - បៃតង - ពន្លឺ - ឡាស៊ែរ - ទ្រនិច - ឈុត - ខ្មៅ - ទំ -១៣៨៤.៤៥ ម។ ម។ អេសអឹមភីស ២០០០mw y alcance ៥០០០ ម? ¿ todas las paginas mienten en sus mw? que laser es mas potente, ese del enlace o el vuestro verde de 2000mw? ក្រាហ្គីស

  អរុណសួស្តី។
  La página mostrada si es ចិន y todos los datos mostrados son completamente falsos ។
  មិនមាន punteros láser verdes de 2000mW por lo que al igual que de inventor ese dato cualquier otro serátambién incorrecto ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Cuantas pilas necesita?

  ជំរាបសួរ។
  Usa una batería de este tipo: https://torlaser.com/products/18650-rechargeable-battery-3000mah-ultrafire
  Esta incluida ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • tardes Buenas ។ ខ្ញុំអត្រានុកូលដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាន y he leído que hay quien pregunta por el stock de este láser verde.Y parace ser que no hay ។ អត់មានវោហាសៅឡាហ្វអាណុកណាន់ឌឺទេ។ ហូយ, ២៣ ដឺហ្គ្រោដូឆ្នាំ ២០១៧, stock ហៃស្តុកដេលហ្គ្រីម៉ាហ្គិក - Puntero ឡាស៊ែរវ៉េដ ១០០ ម។ ម។ ឌី។ អេស។ ឡឺ? Gracias por su respuesta ។ អាន់ឌូដូ។

  ជំរាបសួរ។
  ដូច្នេះ, គឺអាចចូលដំណើរការបាន 24 ម៉ោង។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ¿ Se puede usar para señalar obras de arte tales como retablos, pinturas, fachadas ជាដើម o les puede perjudicar ។ Para señalar estrellas cual es el más indicado ។ ហៃ alguno que valga para las dos cosas?

  ជំរាបសួរ។
  No sería posible que queme lo suficiente como para dañar ese tipo de សំភារៈចៃដន្យ។
  Para señalización los más recomendables serían los verdes que es el color más con diferencia, y para astronomíatambién a partir de 100mW de potencia por lo que este modelo seríaidóneo para ambos usos ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, para uso en astronomía (apuntar a estrellas básicamente), e este de 100mW es suficiente ?, ¿recomendáis otros productos? .Gracias ។

  ជំរាបសួរ។
  Para astronomía los más recomendables serían los verdes a partir de 100mW de potencia, por lo que este seríaidóneo។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Buenos días, quisiera saber qué tipo de pilas usa el láser y la duración de las mismas ។ Muchas gracias

  ជំរាបសួរ។
  Usa una batería de este tipo:
  https://torlaser.com/products/18650-rechargeable-battery-3000mah-ultrafire
  La duraciónsería 90 minutos de uso aproximadamente ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Necesito un laser que pueda espantar aves, en mi caso son gaviotas, trabajo en un barco y las gaviotas atacan al pescado ។ Me hablaron de un láser es que que recibía un chasquido el animal al que se le apuntaba, y que había uno eso para estos casos para aves, lo estoy buscando por អ៊ីនធឺណិត។ ក្រាហ្គីស។

  អរុណសួស្តី។
  El color más adecuado de láser para espantarlas sería el verde ។
  No tenemos ninguno que haga sonido pero si a partir del modelo de 100mW de potencia tendría regulador de haz con el que poder aumentar el tamaño y cubrir may superficies ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • busco un ឡាស៊ែរដែលអាចមើលឃើញដឺឌីអេសអេលខាងក្រៅ។ 15-20 ម៉ែត្រ es suficiente ។

  ជំរាបសួរ។
  Este sería el modelo másដែលអាចទទួលបានមកវិញដែលអាចទទួលយកបានដោយមិនចាំបាច់មានៈ
  https://torlaser.com/products/greenpocket-50mw-green-laser-pointer-by-torlaser
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • អេឡិចត្រូនិចអេសអេសអេសឡូតូអេសប៊ូស y quema plasticos negros

  ជំរាបសួរ។
  Si, así es, puede hacerlo ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • me pueden informar como se hace la compra gracias

  ជំរាបសួរ។
  Tan sólo tienes que añadir al carrito de la web los artículos que quieras comprar, después darle al carrito y desde esa página ya en en finalizar compra y seguir el proceso hasta el cesltimo paso ។
  Si necesitas ayuda avísanos។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola queria un laser que queme deverdad que me recomienda? si no quema le podria devolver?

  ជំរាបសួរ។
  Este sería el modelo con អភិបាលក្រុង poder de quemado: https://torlaser.com/products/bluetor-2000mw-blue-laser-pointer-by-torlaser
  Dispones de 14 días para poder devolver el pedido ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកអាចចេញវិក័យប័ត្រទម្រង់បែបបទក្នុងករណីមានការបញ្ជាទិញពីអ្នកទេ? សូមអរគុណសម្រាប់ការឆ្លើយតប។

  ជំរាបសួរ។
  ត្រូវហើយយើងអាចចេញវិក្កយបត្រជាមួយទិន្នន័យបញ្ជាទិញដែលអ្នកបញ្ជាក់។
  ការ​ស្វា​គម​ន៏​មួយ។

 • Hola ។ Estaría interesado en adquirir un puntero láser para utilizarlo de noche para señalar estrellas ។ គាត់ visto el បៃតងវេទមន្ត y el ខៀវវេទមន្ត, por precio me parecen interesantes ។ Cual me recomiendan?

  អរុណសួស្តី។
  Sin duda te recomendaríamos el GreenMagic ya que el color verde es el usado para astronomía al ser el más visi y y brillante con diferencia, mientras el violeta sería el que menos, hasta ១៩០ វ៉ែនតា menos vis que un láser verde con la misma potencia ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • គាត់ visto unos circos hinflables que enprincipio del precio podria interesarme ។ (Si es que es el precio que he visto) Al respecto de otra creacion que podria ser vídeo de otro tipo de hinchable podriamos comentarlo en otro momento ។ សាលូដូស

  អរុណសួស្តី។
  Para cualquier ពិគ្រោះយោបល់ estamos a tu disposición។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • El dinero que vale es dominicano o en dolares

  Hola Alinson ។
  Si aparece el símbolo $ junto al precio es en dólaresជនជាតិអាមេរិក។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • como estan hacen envios អេក្វាឌ័រ? អាម៉ែនយី es seguro ខ្ញុំប្រៀបធៀប uno como lo enviarian y en que tiempo thankssssss

  Hola Jorge ។
  Si, enviamos អេក្វាឌ័រ។
  អេស។ ស។ អ។
  Se envía por Correo y el tiempo ការពឹងផ្អែកលើជំរើសរបស់ប្រទេសអេហ្ស៊ីប។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Con este modelo i una breve exposicion en la piel se puede causar quemadura? ហាបាឡាមូស ១ សឺហ្គេអេសអេហ្វអេសអេមអេសជែល

  ជំរាបសួរ។
  Con el láser apoyado en un sitio estable y focalizado exactamente contra la piel si podría quemar en un segundo, pero accidentalmente no sería posible quemarse la piel ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • compre un laser puntero verde y la primera vez que lo uo dio toda su potencia excelent pero se gasto la pila y la recargue a su punto maximo a la pila, se lo pue de nuevo y cuando lo enciendo de nuevo el laser durante un segundo da su potencia maxima y de ahi del segundo no 2 en adelante se baja la potencia ... saben por que sucede eso? esta mal el puntero ឡាស៊ែរ? តើអ្នកត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីម៉ែល http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-532480313-apuntador-laser-verde-de-10000mw-recargable-prende-cerillos-_JM

  ជំរាបសួរ។
  Seguramente pase que el diodo láser o alguno de sus component se haya quemado, es lo que sucede normalmente a las pocas horas de uso de punteros láser de pésima calidad con potencias completamente falsas como el que មាន adquirido ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, buenos días Tengo una duda acerca sobre que producto es el mas adecuado para mis necesidades, os cuento mi caso ។ Bueno en primera instancia el producto podría ser recibido antes de reyes? (residencia en españa) y en segunda instancia, bien, no se que producto se adecua mas a mis necesidades, es para un regalo, esa persona trabaja en una cantera, la luz del día, con alta cantidad de polvo y demás problemas visuales , el loser se usaría para marcar puntos a una distancia de no mas de 50m / 100m, por eso si me podeis aconsejar un color y potencia, he estado viendo y según explicais en la web el verde es el que se ve mejor, pero sigo con dudas sobre la potencia y demás។ saludos y muchas gracias por la atención។

  ល្ងាចដ៏ល្អ។
  Si, se podríaaún antes de Reyes sin problemas ។
  Efectivamente el color más efectivo para este tipo de uso sería el de color verde ។
  La potencia másផលិតផលដែលអាចទទួលបានមកវិញដែលអាចទទួលយកបានពីគំរូ 100mW ។
  Si te apodemos ayudar en algo más estamos a tu disposición។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • tr Puedo tronar globos y ensender fosforos con el? Y si es asi, ¿ como?

  ជំរាបសួរ។
  Si, con este modelo puedes explotar globos y encender cerillas ។
  La forma de hacerlo es acercando los objetos a su haz luminoso durante unos segundos apuntando en el mismo punto hasta que se queme ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, me gustaría regalar un puntero láser para un principiante en observaciones astronómicas, me gustaría que tuviera una potencia y visibilidad suficiente para señalar cuerpos celestes concretos, pero que sea lo más seguro posible para la vista ya noi ¿iái recomendáis? Gracias, espero vuestra respuesta en cuanto os sea posible, lo quiero regalar para Reyes ។ saludo y felices fiestas un un cordial ។

  Hola, igualmente, felices fiestas!
  Para astronomía los que se usan son los de color verde ya que es el color másដែលអាចមើលឃើញ។
  Te recomendaríamos cualquiera de nuestros modelos verde a partir de 100mW de potencia:
  https://torlaser.com/collections/green-laser-pointer
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ឡាស៊ែរ Cual ខ្ញុំ recomienda potente pero que no queme?

  ជំរាបសួរ។
  Te recomendaríamos este modelo: https://torlaser.com/products/greenpocket-50mw-green-laser-pointer-by-torlaser
  Ya que es el más potente de los que no están pensados ​​para quemar ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, muy buenas, estas son mis dos últimas dudas antes de compraros el green magic 100mw ¿ Cuantas baterías se ponen de las grandes en el laser? ¿ y ខ្យល់ntas en el caso que elijas de las pequeñas? ¿ខ្យល់ntasច្រកចូល si pia una បន្ថែម? Y la última es saber como repercute en el laser el poder de regularlo, ¿ Si el punto es más gordo es para llegue mas lejos? ¿ y si el punto es más fino es para quemar mejor? Muchas gracias, espero que me lo expliquen lo mejor posible, el mes que viene haré el pedido ។ Espero la respuesta ។ អាន់ឌូដូ។

  ជំរាបសួរ។
  El láser incluye una batería del tamaño grande (18650) con la que ya puede usarse ។
  Tambiénfuncionaría con una de las pequeñas (16340) y puede añadirse de manera opcional junto al láser។
  El regulador es para realizar experos de quemado, al abrirle el punto del haz se hace mayor y pierde distancia de alcance pero el haz se concentra a poca distancia para quemar con facilidad ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Este láser puede prender cerillas ?, y es necesario tener gafas protecto? ។

  ជំរាបសួរ។
  Si, enciende cerillas ។
  Para experimentos de quemado si sería necesarias las gafas (vienen incluidas) ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • los envios son en toda la សាធារណរដ្ឋម៉ិកស៊ិក ??

  ជំរាបសួរ។
  Si, enviamos a todo México។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • disculpe ហៃ entregas en mexico

  ជំរាបសួរ។
  Si, hacemos envíos a todo el mundo ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • disculpe estoy comprando este laser pero que pongo en poblacion

  ជំរាបសួរ។
  Debes poner el estado o poblacióndóndeសំណល់។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • អយអេលឡាស៊ែរពងក្រពើ

  ជំរាបសួរ។
  ស៊ី, quema papel ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, Me gusta lo brillante que parece pero me preocupa su poder para quemar ។ ¿ Si no se enfoca la lente quema de cerca o de lejos? Muchas gracias y un saludo

  ជំរាបសួរ។
  Sin estar enfocado sólopodría quemar a pocos centímetros de distancia, con el láser apoyado en un sitio estable y después de varios segundos apuntado al mismo punto ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola buenas tardes Acabo de hacer el pedido y pagado por paypal pero no aparece nada en mis pedidos Por otro lado no estoy seguro si me interesa más el láser azul del mismo precio, por lo visto se ve más que el verde, llega más lejos y tienes más poder calorífico, corregidme si estoy equivocado ។ ក្រាហ្គីស

  ជំរាបសួរ។
  មិនមានអេម៉ូក្លូប៊ីសឺរណាដូដូដូដូដូដូទេ។
  Puedes volver ជាចេតនាពិតប្រាកដ។ El del mismo precio BlueMagic es violeta, azul y es mucho menos que que que GreenMagic aunque si quema más។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • hola el laser se quema otracossa como la voteya

  ជំរាបសួរ។
  Este láser quema: Quema bolsas de plástico, Explota globos, Quema la piel, Corta cinta adhesiva, Enciende cerillas ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Disculpen estoy pensando en comprar un láser, quiero saber cual color me viene mejor, busco mas el color azul porque mi hermana lo quiere y con 00000000X busco el poder de quemado ¿cuál me recomiendan?

  ជំរាបសួរ។
  El único modelo azul que tenemos sería este:
  https://torlaser.com/products/bluetor-2000mw-blue-laser-pointer-by-torlaser
  Tambiénsería el que mayor poder de quemado tiene ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ¿ La potencia de los láseres esta medida y es 100% ពិតប្រាកដទេ?

  ជំរាបសួរ។
  Si, así es, sólo vendemos potencia ពិតប្រាកដ: https://torlaser.com/pages/true-power
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • me puedes decir la longitud de onda exacta de los láseres verde que vendéis?

  ជំរាបសួរ។
  La longitud de onda aparece en la descripción de cada modelo ។
  ឡាដឺហ្គ្រីនម៉ាហ្គ្រីស ៥៣២nm ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Quiero saber si el puntero laser verde de 100mW dispone de pulsador fijo ។ ក្រាហ្គីស។

  ជំរាបសួរ។
  ទេ, este modelo, no tiene pulsador fijo ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • que alcance tiene el rayo de luz y que diametro

  ជំរាបសួរ។
  El alcance es hasta 7km, el diámetro 4mm ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • porque ha pesar de lo bueno que parece este laser no sirve para profesionales tal y como pone en la descripcion?

  ជំរាបសួរ។
  Si podría servir para un profesional, todo depende del uso que se le vaya a dar ។
  También tenemos modelos superiores a este que si son más profesionales aún។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • cuel es mas potente: http://www.ebay.com/itm/USA-Military-High-Power-Adjustable-Focus-Green-Laser-Pointer-532nm-5mW- ថ្មីបំផុត - 301057867361 o este

  ជំរាបសួរ។
  El nuestro es de 100mW, en ese potro pone 5mW ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Porque este laser verde cuesta lo mismo que el rojo de 300mw, si la rojo le saca 200mw, y ademas tiene regulador para hacer mas fino o grueso el laser?

  ជំរាបសួរ។
  La potencia en los lásers verdes siempre es menor que en el resto de colores al mismo precio ។
  លោកអាគីបានទទូចដល់អ្នកចូលរួមព័ត៌មាន៖ https://torlaser.com/pages/faq , en el apartado: ¿¿ Por que son más caros unos colores que otros?
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, tengo unas preguntas, los precios como el de este laser en son son en dólares o en អឺរ៉ូ? El envío a México, CP 37204, supongo sí tiene costo, cual sería? Me interesa todo el paquete a expción de la batería y el cargador, puedo hacer así la compra y en su caso cual sería el precio, o cambiar dichos accesorios por el soporte? ក្រាហ្គីស

  ជំរាបសួរ។
  La moneda aparece al lado del precio, puede estar en dólares o អឺរ៉ូ, ពឹងផ្អែកលើអេមដាដាស៊ីតេឡេងសឺឡេសអេសវេប (arriba a la derecha) ។
  Para saber los gastos de envíos y opciones, puedes añadir el artículo al carrito y allí calcularlo mediante la calculadora ទាបជាងក្រពះពោះវៀនធំ en ។
  Los paquetes son completos con los accesorios que trae, no se puede elegir al gusto ni cambiar por otros artículos។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Que incluye el pack basico ។

  ជំរាបសួរ។
  Este es el ntsiabido del paquete:

  - ១ x GreenMagic - Puntero Laser Verde ១០០mW de TorLaser
  - ១ x បេឡាឌីហ្សាស្តារ ១៨៦៥០ - ៣០០០mAh ដឺក្រេសហ្វាយ
  - 1 x Cargador Universal de Baterías y Pilas Recargables
  - 1 x Cabezal caleidoscópico
  - 1 x Correa de sujeción
  - 2 x Llaves (para cierre de seguridad)
  - ១ x ហ្គាហ្វាសដឺប្រូស៊ីស៊ីណូឡាសៀស Verde ៥៣២nm, Azul ៤៤៥nm - ៤៥០nm y Violeta ៤០៥nm
  - ១ x Guía de inicio e instrucciones de uso

  ស្វាគមន៍មួយ។

 • los niños menores de 13 años pueden tener un puntero laser de esta pagina

  ជំរាបសួរ។
  សូឡូកូនប្រុសស្របច្បាប់ para mayores de 18 años។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ¿ខ្យល់ndo estaran ក្នុងស្តុកឬ GreenMagic? ខ្ញុំ gustaria adquirir uno, gracias

  ជំរាបសួរ។
  Para la semana que viene estará seguramente ដែលអាចបំបែកបាន។ Si quieres te puedo mandar un email cuando este ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Estaria muy bien, y espero que esto pueda ayudar en la pagina que la descripcion de los productos, hubiese un apartado donde pusiera si esta en stock o no, facilitaria al publico para comprarlo, y al dependiente "receptor de pedidos" las ventas ។ ¿ស៊ែរដែលអាចធ្វើទៅបាន? de esa forma podriamos pedir un producto saviendo que lo tendremos en casa prontito ^ _ ^ Un saludo y gracias

  ជំរាបសួរ។
  Lo ជាធម្មតាគឺជារបស់ដែលមាននៅក្នុងស្តុកបន្តពីពិភពសិល្បៈដោយមិនចាំបាច់មានអ្វីដែលប្លែកពីគេជាពិសេសនៅក្នុងសិល្បៈ។ En caso de haber alguna ruptura de stock y no haber existencias disponibles se indica en la segunda imagen del artículo។
  Gracias por el aviso ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Cuando van a aperecer los greenmagic en ស្តុក

  ជំរាបសួរ។
  Para la semana que viene estará seguramente ដែលអាចបំបែកបាន។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, buenas tardes, una pequeña duda.Para el modelo de láser "GreenMagic - Puntero Laser Verde 100mW de TorLaser" ¿ se le puede acoplar cabezales de caleidoscopios? Gracias por su tiempo ។ អាន់ឌូដូ។

  ជំរាបសួរ។
  Este qauvo se encuentra actualmente agotado ។ La nueva versiónincorporará ya cabezal caleidoscopico ។
  Estará disponible en una semana ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • una duda el video del láserលក់ដាច់មែនទេ?

  ជំរាបសួរ។
  Saldrá en el apartado Videos de compradores, en la página del artículoខ្យល់ndoសមុទ្រសាធារណៈ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Ayer realice un pedido con esta cuenta, pero cuando intento localizar el pedido con el numero, me dice ENVÍO NO RECEPCIONADO, espero o lo hago de nuevo?

  Hola Ulises, tu pedido fue hoy enviado correctamente ។
  Tal como se avisa en el email que te habrá llegado, el seguimiento del envío no funciona hasta pasadas unas horas ya que la empresa de envíos debe primero recibir el paquete en la central y luego actualizarlo en su sistema informático។
  Esta noche seguramente ya puedas seguir el envío។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola ។ me gustaria saber si en este laser se puede ទៀងទាត់ el diametro del punto, para hacerlo mas grande y mas pequeño a una determinada distancia ។ តេប៊ីនតេងអូអូរ៉ាដូៈ¿អេឡិកហ្សែនធែនណេស ១០០ មវ៉េដមីណូម៉ាអូម៉ាប៉ូស្យាមីម៉ាម៉ា? Es que ya tengo un laser con un maximo de 100mw y me gustaria saber si habria diferencia entre el mio y este ។ ហ្គ្រេសដឺអង់ទីណូណូ!

  Hola Hector ។
  Si este láser incorpora regulador, por lo que puedes ទៀងទាត់ el tamaño del punto o centrar toda su intensidad para quemar cosas ។ La potencia de salida es la máxima que puede dar, normalmente oscilará un 10% más o menos dependiendo del estado de las baterías, carga, tiempo de uso, temperatura y estado general del láser។ Este sería el doble de potente que el láser que tengas de 50mW, siempre y cuando la potencia de ese láserសមុទ្រពិត ya que en muchas ocasiones son falsificadas ។ Si quieres saber algo másavísanos។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ហៃអាល់ហ្គូណា forma de poder bajar la potencia del mismo?

  ជំរាបសួរ។
  ទេ bajarla no es posible, no tiene regulador de potencia ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola ។ Nunca គាត់ tenido ningun lase y me llama la atencion este, pero no se si seria muy potente, ខ្ញុំ puedes ayudar un poco?

  Hola Alvaro, claro, estamos aquí para ayudarte ។
  Para poder eatnderte mejor si quieres contacta con nosotros a través de nuestro chat o envíanos un អ៊ីម៉ែល។
  Seguro que encontramos el láser que mejor se ajuste a tus necesidades ។
  សូមអរគុណ!

ភាពខុសគ្នារបស់យើង

មានតែថាមពលពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះ

ឧបករណ៍បញ្ចប់

ការធានាប្រចាំឆ្នាំ 2

ចែក​ចាយ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស

រូបភាពនិងវីឌីអូពិតប្រាកដ

ការធានាតម្លៃល្អបំផុត

តាមយើង


ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមសួរយើង។
យើងនឹងឆ្លើយតបឱ្យបានលឿនបំផុត។