ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងពិភពលោក
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser
RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser

RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ កដោយ TorLaser

ទ្រនិចឡាស៊ែរពណ៌ក្រហម RedClassic គឺជាគំរូនៃការផ្តួចផ្តើមគំនិតទៅក្នុងជួរពណ៌ក្រហម TorLaser.
ថាមពលល្អណាស់, ល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម្តងម្កាលឬក្នុងផ្ទះ (បទបង្ហាញ, ថ្នាក់ ... ) ។
វែកញែកនិងស្រាលហើយល្អឥតខ្ចោះយកទៅក្នុងអាវហោប៉ៅរបស់អ្នកដូចជាប៊ិច។

ការធានា ២ ឆ្នាំ / ឥតគិតថ្លៃលើអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ !!! / ញាប់ញ័រក្នុងរយៈពេល ១ ថ្ងៃ!

ទ្រនិចឡាស៊ែរក្រហម ១០០ ម។ ម។ ក

មានថាមពលនិងសាមញ្ញ

ទ្រនិចឡាស៊ែរពណ៌ក្រហម RedClassic គឺជាគំរូនៃការផ្តួចផ្តើមគំនិតទៅក្នុងជួរពណ៌ក្រហម TorLaser។ ថាមពលល្អណាស់, ល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម្តងម្កាលឬក្នុងផ្ទះ (បទបង្ហាញ, ថ្នាក់ ... ) ។

វែកញែកនិងស្រាលហើយល្អឥតខ្ចោះយកទៅក្នុងអាវហោប៉ៅរបស់អ្នកដូចជាប៊ិច។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជំនាញតែប៉ុណ្ណោះ.

លក្ខណៈពិសេស

គំរូៈ RedClassic ដោយ TorLaser

•ពណ៌៖ ក្រហម

អំណាចពិត៖ 100mW

•ជួរ៖ ៥-៨ គ។ ម

រលកពន្លឺ៖ 650nm

ថ្នាក់ផលិតផលឡាស៊ែរ៖ IIIB

ភាពខុសគ្នានៃធ្នឹម៖ 1.5mRad

•អង្កត់ផ្ចិតធ្នឹម៖ ៤.០ ម។ ម

ធ្នឹមពន្លឺ៖ ជួរវែងដើម្បីមើលធ្នឹមទាំងមូលត្រូវបានព្យាករ។

ថ្ងៃដែលអាចមើលឃើញ

•ដុតថង់ប្លាស្ទិក

•គ្រាប់បែកផ្ទុះ

Kaleidoscope៖ រួមបញ្ចូលទាំងក្បាល kaleidoscopic ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានគំនូររាប់មិនអស់និងធ្លាក់តាមបែបផែនវិលរបស់វា។

របៀបប្រើ លឿននិងសាមញ្ញដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងនឹងដំណើរការ។

•អំណាច៖ អាគុយអេសអិល 2x

អាយុកាលថ្ម៖ នាទី 90

•បានណែនាំ៖ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈតែប៉ុណ្ណោះការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបទបង្ហាញថ្នាក់ពិពណ៌ ...

•សម្ភារៈ: អាលុយមីញ៉ូមនិងកៅស៊ូ

ទំងន់ៈ 40 ក្រាម

វិមាត្រ៖ 162mm x 10mm

មាតិកាកញ្ចប់

• 1 x RedClassic - ទ្រនាប់ឡាស៊ែរក្រហម ១០០ អិលវ៉េតូរ៉លឡាសឺរ

•ក្បាលខាត់ណាឌីស្កូបិច ១

•មគ្គុទ្ទេសក៏ចាប់ផ្តើម ១ និងសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើ

សំណួរនិងចម្លើយ

សួរ​សំណួរ​មួយ
 • ខ្ញុំgustaría saber si tienen algún puntero que proyecte un círculo rojo ។ Querría ponerlo como a tres metros de altura y en el suelo haya un círculo como de 4 metros de diámetro។ ក្រាហ្គីស

  អរុណសួស្តី។
  Los modelos de 300 y 500mW incorporan regulador que permite agrandar el circulo del punto proyectado por el láser al tamaño deseado ។
  លោកអាគីវីបានបញ្ជាក់ថា៖

  https://es.torlaser.com/productos/redmagic-puntero-laser-rojo-300mw-de-torlaser

  https://es.torlaser.com/productos/redfire-puntero-laser-rojo-500mw-de-torlaser

  ស្វាគមន៍មួយ។

 • el អេឡិចត្រូនិចឡៃឡុងឡាហ្គោអូសខាហ្គាឌ័រ

  អរុណសួស្តី។
  Este modelo funciona con pilas, pueden ser normales o ការគណនាឡើងវិញ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, se ve el rayo completo en un ambiente iluminado? o cual es el menos potente o peligroso con esa caracteristica? gracias

  អរុណសួស្តី។
  Los más visibles serían los de ver verde, también son los que menos potencia tienen por lo que los hace menos peligrosos ។
  Para que se pueda ver el haz en sitio cerrado con luz ambiente al menos haría falta el modelo de 50mW: https://torlaser.com/products/greenpocket-50mw-green-laser-pointer-by-torlaser
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ការពេញចិត្ត Hola Por, necesito saber que tipo de láser es el másដែលអាចមើលឃើញ

  ល្ងាចដ៏ល្អ។
  Los lásermás visibles serían los de verde verge, aquí los puedes encontrar todos: https://torlaser.com/collections/green-laser-pointer
  Para cualquier ពិគ្រោះយោបល់ estamos a tu disposición។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • អេលក្រហមវេទមន្ត 300 puede cazar mosquitos o moscas en la habitacion o podria dañar la pintura de las paredes que me aconsejais ។ MUCHAS GRACIAS

  អរុណសួស្តី។
  El RedMagic puede llegar a quemar cualquier tipo de material sinas problemas, pero no dañaría ni quemaría paredes;)
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Que distancia puede alcanzar?

  ជំរាបសួរ។
  Este modelo tiene un alcance de hasta 2km ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • តើខ្ញុំ Con este láser puedo encender petardos?

  ជំរាបសួរ។
  ទេ este modelo no podría។
  អេឡិចត្រូលីត្រពណ៌ដែលមានពណ៌ចាស់ https://torlaser.com/products/redmagic-300mw-red-laser-pointer-by-torlaser
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, me gustaría saber si estos punteros tienen un boton de encendido fijo o si solo funcionan mientras se está pulsando el botón, o សមុទ្រ, qué si para encender la luz laser hay que mantener pulsado Continausente el boton de encendido como pasa con la mayoría de អេសអូសឡាស៊ែរ។ ហ្គីកា!

  ជំរាបសួរ។
  El modelo de 100 y 300mW tienen pulsador, sólo funciona mientras se estén apretando ។
  El modelo de 200 y 500mW tienen interruptor con botón de encendido fijo ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ខ្យល់ndo me lo traen

  ជំរាបសួរ។
  Los pedidos llegan en ២៤ បន្ទប់ពិសោធន៍បន្ទប់ពិសោធន៍។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ¿ Este tipo de punteros sirve para hacer este expero? http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2011/06/174-luz-en-zig-zag.html

  ជំរាបសួរ។
  Si, valdría sin problemas ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, Quería saber si el modelo de 100mw o el de 200, rojo, tienen la opción de pilas AAA ។ ក្រាហ្គីស។

  ជំរាបសួរ។
  El modelo de 100mW si usa pilas AAA, el de 200mW ya ទេ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ប៊ុយណាស។ Quería saber que si uso este mismo puntero, rojo de 100mW, es necesario que todas las personas a mi alrededor lleven gafas?

  ជំរាបសួរ។
  Si se va a usar en espacios cerrados dónde pueda dar el haz directa o indirectamente a la vista si serían necesarias o si se va a realizar experos de quemado también។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Alguno de los modelos que mencionas antes es enfocable? http://torlaser.com/es/1-greenclassic-puntero-laser-verde-20mw-de-torlaser.htmlohttp://torlaser.com/es/2-greenpocket-puntero-laser-verde-50mw-de- torlaser.html Gracias

  ជំរាបសួរ។
  ទេកូនប្រុស ninguno, sería a partir del modelo de 100mW los enfocables ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola, qué modelo de láser me recomiendas para fotografía nocturna, me interesa como ayuda para el enfoque, tomando en cuenta que el sujeto a enfocar puede estar a 100m o más de distancia, máximo 300m ។ Tomando en cuenta que se de de manipular con cuidado, qué color es más seguro, verde o rojo? ហ្គ្រេសដឺអង់ទីណូណូ។

  ជំរាបសួរ។
  Para fotografía nocturna el color más recomendable es el verde, ya que al ser el más brillante se enfoca mucho mejor que con uno rojo ។ Con el modelo de 20mW a esa distancia seguramente fuera suficiente: https://torlaser.com/products/greenclassic-20mw-green-laser-pointer-by-torlaser
  O si prefieres que el láser se quede encendido por el mismo sin necesidad de estar apretando el botón de encendido te recomendaríamos el modelo de 50mW, que también funciona con batería recargable en vez de pilas normales como el de 20mW: https://torlaser.com/products/greenpocket-50mw-green-laser-pointer-by-torlaser
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • mi pregunta es si se queda el punto activado sin necesidad de estar apretando el boton ។ កូកូស៊ី fuera una linterna ។ yo lo activo y desactivo cuando pulso el interuptor ។ es lo que ខ្ញុំ interesa

  ជំរាបសួរ។
  ទេ, en este modelo no es así។
  Con pulsador fijo tienes la Serie Pocket, la Fire y la Tor ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Buenas, quería saber si se necesitan gafas de protección para usar este puntero láser de 100mW y si es dañino para la piel.Gracias ។

  ជំរាបសួរ។
  Para usar en sitios cerrados si seríanអាចទទួលផលបាន។
  ឡាភីលឡាឡាឡីកាមួយ quemar ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola ។ គាត់ estado ស៊ើបអង្កេត acerca de los laseres rojos y tanto los de 635 como ដោយ de 650 se usan en estética para derretir la grasa de debajo de la piel ។ មី pregunta es ... en cuántos segundos se nota calor? se puede acoplar un cabezal para expandir un poco el haz de luz y que abarque más zona de piel?

  ជំរាបសួរ។
  Con el modelo de 100mW seríadifícil que se sintiera el កាឡូរី។
  Seríamásដែលអាចទទួលយកបានពីអេល 200mW៖ https://torlaser.com/products/redpocket-200mw-red-laser-pointer-by-torlaser
  o el de 300mW៖ https://torlaser.com/products/redmagic-300mw-red-laser-pointer-by-torlaser que es el único que tiene regulador para expandir o concentrar su គ្រោះថ្នាក់។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ឡេ RedClassic ១០០ ម៉ែតប៊ែលផ្លេផ្លេសផ្លេសផ្លេសប៊ែលនិងប៊ែលខនប៊ែលឌឺលែនឌ័រអិលអេលប៊ែលឡាហ្គីសសឺហ្គីសសឺសត្រូវបានណែនាំ។

  សាឡាត។ វី
  ous ne pouvez graver des sacs en plastique noir ou des ballons peints en noir ។
  Le noir peut se concentrer beaucoup de chaleur, la couleur de la peau humaine n'est pas អាចធ្វើទៅបាន de graver de manière

 • សួស្តីតើវាត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីដុតថង់ប្លាស្ទិចឬប៉េងប៉ោងចម្ងាយពី ៥-១០ ស។ ម?

  ជំរាបសួរ។
  ថង់ប្លាស្ទិចអាចត្រូវបានឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេល 1-2 វិនាទីប៉េងប៉ោងប្រហែលជា 3-4 វិនាទី។
  ការ​ស្វា​គម​ន៏​មួយ។

 • សួស្តីតើកាំរស្មីឡាស៊ែរត្រូវមានចម្ងាយប៉ុនគ្រាប់ផ្លោងឬថង់ប្លាស្ទិក?

  ជំរាបសួរ។
  ថាមពលអតិបរមានៃការដុតនេះប្រហែល 5-10 សង់ទីម៉ែត្រឆ្ងាយ។
  ការ​ស្វា​គម​ន៏​មួយ។

 • Teneis algún modelo en infrarrojos? ដឺ 100nw y quemaria la piel? Es para acupuntura (auriculopuntura- oreja) ។ Es semejante al rojo para terapia? Y la potencia mw seria la ideal para terapia? Muchas gracias

  ជំរាបសួរ។
  Lásers infrarrojos no tenemos ។ Los que usan nuestros clientes en sesiones de acupuntura o auriculopuntura son los de roj roj, en potencia de 200mW o 100mW ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Es apto para uso en cabina de estética, para el tratamiento de la piel? ។ ក្រាហ្គីស។

  ជំរាបសួរ។
  Si, este o el modelo rojo de 200mW son los que suelen utilizar para tratamientos de piel, como sesiones de acupuntura ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • Hola ។ ¿ Es posible conseguir una línea recta con este modelo? en caso afirmativo, ¿ Que ángulotendría de apertura? Muchas gracias

  ជំរាបសួរ។
  El haz del láser es recto forma una línea recta, el ángulo que forme dependerá de la posición en el que le coloques ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • este ឡាស៊ែរដឺ 100 មីលអេសម៉ាបារ៉ាដូ que el វេទមន្តបៃតង¿ប៊ូ?

  ជំរាបសួរ។
  Aquí puedes ver el porque de la diferencia de precios entre los distintos colores: https://torlaser.com/pages/faq
  En el apartado: ¿¿ Por que son más caros unos colores que otros?
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • cual es el mejor color para presentaciones y el mas llamativo el rojo verde azul ឈីដា

  ជំរាបសួរ។
  Para presentaciones los mas recomendable son los rojos, 100mW seríamás que suficiente ។
  Los verdes tampoco estarían mal hasta 20mW, o violeta si no van haber grandes distancias hacia la zona a señalar។
  El modelo azul que tenemos, al ser demasiado potente, 2000mW, no sería nada recomendable para usar con gente al rededor por la peligrosidad ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ប៊្លូណាស, ឃ្វីរីស saber si este ឡាស៊ែរអ៊ែរស៊ីណូ fosforos y explota globos o me aria falta uno de mas potencia, gracias de antemano

  ជំរាបសួរ។
  Este modelo explota globos pero no enciende cerillas ។
  Para ello en color rojo te haría falta el modelo de 300mW RedMagic ។
  Puedes ver estos detalles en las características de cada modelo ។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • ល្អឥតខ្ចោះ, gracias por la rapida respuesta ។ នីតិវិធីប្រៀបធៀប។ Sobre ខ្យល់ndo me llegara?

  ជំរាបសួរ។
  Si មានសិទ្ធិទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញរយៈពេល ៣ ទៅ ៣ ថ្ងៃ, ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្មបន្ទាន់ ២៤ ម៉ោង។
  ស្វាគមន៍មួយ។

 • buenas, queria saber si este laser seria suficiente para presentaciones, señalar en paredes con protecciones, ល, o si me haría falta uno más potente ។ Le prefiero en color rojo a ser posible, gracias !!

  Hola Mario, si, este puntero láser es ideal para presentaciones en interiores, no creo que te haga falta más potencia, es más que suficiente ។
  Si quieres saber algo másavísame។
  ស្វាគមន៍មួយ។

ភាពខុសគ្នារបស់យើង

មានតែថាមពលពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះ

ឧបករណ៍បញ្ចប់

ការធានាប្រចាំឆ្នាំ 2

ចែក​ចាយ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស

រូបភាពនិងវីឌីអូពិតប្រាកដ

ការធានាតម្លៃល្អបំផុត

តាមយើង


ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមសួរយើង។
យើងនឹងឆ្លើយតបឱ្យបានលឿនបំផុត។